Over zijn album Hâl schri­jft Keyvan Chemirani: Spelen met fam­i­lie, op het podi­um, is alti­jd een spe­ciale ervar­ing. Als een natu­urlijke voortzetting van het leren over het lev­en en muziek, eve­nals een terug­keer naar de eigen wor­tels.” Samen met zijn broer Bijan, zus Mayram en zijn muzikale broed­er Sylvain Barou verkent hij de grens­ge­bieden, de raakvlakken tussen Iraanse, Indische en Ierse muziek. Keyvan bouwde het pro­gram­ma op rond zijn zus, geïn­spireerd door haar warme en genereuze stem en door haar meelevende natu­ur (naast zan­geres is zij ook ver­pleeg­ster). Voor het eerst zingt ze aan de zijde van haar broers. Ze brengt liefdes­gedicht­en in het Engels en het Perzisch en doet dit op een manier die nie­mand onberoerd laat. Hâl ver­wi­jst naar een staat van bewustz­i­jn waarin men het zelf volledig vergeet: een spir­ituele roes. De Chemirani’s bren­gen je met dit pro­gram­ma zek­er in vervoering.

Hâl

Le voyage amoureux

€18
  • family
  • folk music
  • debut
  • roots
Koop Tickets
  • percussie, zarb & saz: Keyvan Chemirani (FR)