Toen Monteverdi in 1610 zijn Vespro del­la bea­ta Vergine pub­liceerde was hij duidelijk op zoek naar een nieuwe uitdag­ing. Opgedragen aan paus Paulus V wordt de com­posi­tie opgevat als een sol­lic­i­tatie aan het pauselijke hof in noten en akko­or­den. Met zijn werve­lende har­monieën, vocale en instru­men­tale vir­tu­ositeit waarin de helder­heid van de tekst steeds cen­traal staat, schiep hij een toen ongek­ende klankw­ereld bin­nen het religieuze reper­toire. In deze laat­ste Younger than Jesus ontleedt Albach Monteverdi’s Mariavespers met slechts zeven zangers en negen instru­men­tal­is­ten. Daartegenover plaatst ze de Vespers for A New Dark Age van de Amerikaanse com­pon­iste Missy Mazzoli: een ver­rassende inter­pre­tatie van de ves­pers, waar­bij de tra­di­tionele tek­sten zijn ver­van­gen door Matthew Zapruders gedicht­en over de plaats van tech­nolo­gie en spir­i­tu­aliteit in de heden­daagse wereld.

Vespers & Dreams

Monteverdi vs. Mazzoli

€18
  • Younger than Jesus
  • vespers
  • baroque
  • meets neo
Koop Tickets
  • Ensemble: CONTINUUM (DE)