Aïda Gabriëls is Younger than Jesus 2024

5 Aida Gabriels Joselito Verschaeve

Tijdens MA Festival 2024 neemt Aïda Gabriëls de rol van cura­tor van de​‘Younger than Jesus’ op zich. Wat ze alle­maal in gep­land heeft voor deze zomer, ont­dek je bin­nenko­rt via onze kanalen!

Leer Aïda alvast beter kennen

Aïda Gabriëls verbindt heden­daagse en klassieke muziek, dans, beeldende kun­st en mode met elka­ar, ter­wi­jl ze zich een weg baant door de uitvo­erende kun­sten. In 2017 maak­te ze haar debu­ut met de sound­scape-opera Medeamaterial”, waarin een sopraan en een con­tra­bassist zich vastk­lam­p­en aan het hard­nekkige dilem­ma van Heiner Müller in de vorm van een gedicht. Later liet ze twee dansers, live video en een per­cus­sion­ist de vraag naar schuld aansni­j­den in I am the ene­my you killed, my friend” (2018), waar­bij ze Benjamin Brittens War Requiem als uit­gangspunt nam. Met Vacuum” (2020) wordt de nacht­club naar voren gebracht als een meeslepend speel­ter­rein. Elektronica, post-rock, dans en lichtkun­st ontle­den het con­cept van Chaoskampf. Met een soort­gelijke inter­dis­ci­plinaire inten­tie tra­cht haar reflec­tie op de his­torisch fatale figu­ur van Salomé in Dance of the Seven Veils” (2021) vast­geroeste man­nelijke aan­names en bestaande ideeën te onder­mi­j­nen. Losjes geïn­spireerd door het motief van de droom­stad Mahagonny uit de opera van Bertolt Brecht en Kurt Weill, duikt The Wild Stage” (2022) in de behoefte om te ontsnap­pen: aan ver­war­rende tij­den, aan de behoefte om alles te begri­jpen wan­neer chaos heerst. Zangers en musi­ci wor­den dansers, en vice ver­sa, waar­bij de uitvo­erders voort­durend de ander ont­moeten en op zoek gaan naar gemeen­schap­pelijkheid. Samen creëren ze een stroom van gelu­id­s­land­schap­pen en beelden die je uitn­odi­gen in een uni­ver­sum dat schom­melt tussen pop, barok en elek­tron­i­ca, tussen heden­daags en klassiek. In 2023 – 2024 wordt het the­ater ver­lat­en voor Styx”, een poly­fone dialoog tussen ver­schillen. De sta­tis­che muse­um/­ga­lerie-omgev­ing con­trasteert met licht en schaduw in beweg­ing, ver­schuiv­ende gelu­iden, live optre­dens en pub­liek. Onlangs is ze betrokken geweest bij Music Theatre Now, een inter­na­tion­aal netwerk voor nieuwe opera en muziektheater.