Privacybeleid

Als Festival van Vlaanderen Brugge vzw (MA Festival Brugge) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Festival van Vlaanderen Brugge vzw
’t Zand 34 – 8000 Brugge
info@mafestival.be

+32 50 33 22 83

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Festival van Vlaanderen Brugge vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Festival van Vlaanderen Brugge vzw
• het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
• het bekomen van subsidiëring door de overheid

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
• Rijksregisternummer
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
• het verwerken en versturen van (digitale) tickets n.a.v. een voorstelling van MA Festival Brugge

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Festival van Vlaanderen Brugge vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk 3 jaar.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
Festival van Vlaanderen Brugge vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Tijdelijke nieuwe maatregelen omwille van Covid-19
In overeenstemming met het protocol opgesteld door de cultuursector en de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES), en bekrachtigd op 10 juni 2020 door Vlaams minister van cultuur Jan Jambon, zijn we verplicht om aanwezigheidsregisters voor de voorstellingen op te stellen van toeschouwers en medewerkers. Het gaat hierbij om de volgende informatie: voornaam, familienaam en telefoonnummer. Deze lijsten kunnen ter beschikking gesteld worden aan de bevoegde tracing-instanties. De gegevens worden 30 dagen bewaard en daarna vernietigd.