Teodoro Baù’s Spotify playlist

Spotify Teodoro Bau

Teodoro Baù, lau­reaat van MA Competition 2021, deelt zijn favori­ete muziek met het pub­liek van MA Festival. In zijn afspeel­li­jst wil hij daar­naast ook de muziek die hem inspireerde en beïn­vloed­de doorheen zijn muzikale car­rière aan bod lat­en komen. 

Geniet van deze en andere afspeel­li­jsten samengesteld door leden van de MA fam­i­lie op het Spotifykanaal van MA Festival en lees het volledi­ge ver­haal van Teodoro Baù op mafes​ti​val​.be.

In deze playlist wilde ik niet alleen de muziek verza­me­len die ik het leukst vind, maar vooral alles wat een sterke impact heeft gehad op mijn muzikale groei. Alle stukken en arti­esten in deze lijst hebben een sterke en diepe beteke­nis voor mij.

De luit was mijn eerste instru­ment en ik begon het als kind te bespe­len. Ik herin­ner me nog dat mijn oud­ers me meena­men naar een Hopkinson Smith-con­cert in Vicenza, miss­chien wel een van de eerste pro­fes­sionele con­certen die ik bij­woonde. Het was een onthul­lende ervar­ing. Aan het einde van het con­cert gaven mijn oud­ers me de plaat waarop Hopkinson Smith Kapsberger speelt, en het luk­te me zelfs om zijn handteken­ing te kri­j­gen. Ik heb deze plaat ontel­bare keren beluis­terd en ik bewaar hem nog steeds als iets heel kostbaars.

Het vol­gende stuk is een eerbe­toon aan mijn luitler­aar, de ler­aar die mij het langst vergezelde, Massimo Lonardi. Ik heb ook de bew­erk­ing naar een fan­tasie van Francesco da Milano, zijn favori­ete auteur, opgenomen. Na een paar jaar luit te hebben gespeeld, ben ik vio­la da gam­ba gaan spe­len, een instru­ment waarmee ik direct affiniteit vond. Zoals alti­jd in het lev­en speelt geluk een heel belan­grijke rol, en een van mijn for­tu­inen was dat ik buitenge­wone ler­aren vond, alle­maal heel ver­schil­lend. Ik ben elk van hen dankbaar en wil een stuk in deze playlist aan hen opdra­gen: Claudia Pasetto en Alberto Rasi (Cima), Paolo Pandolfo (Abel), Vittorio Ghielmi (Marais).

Vervolgens wil ik aan deze verza­mel­ing vier andere muzikale fig­uren toevoe­gen die voor mij grond­leg­gers zijn geweest: Sophie Watillon, van­wege haar gratie, zo licht en helder. Pedro Memelsdorff, voor het fijne beit­el­w­erk dat hij in elke noot stopt. De Giardino Armonico, een onvergelijk­baar klankmod­el, en Giuliano Carmignola, meester van cantabile en legato.

Ik heb alti­jd een fas­ci­natie gehad voor een bepaald soort stem­men. Het was moeil­ijk om twee voor­beelden te kiezen, maar hier zijn ze: Sara Mingardo en Fritz Wunderlich.

Tot slot wil ik deze playlist afs­luiten met vier stukken die het ver­haal van mijn huidi­ge activiteit­en kun­nen vertellen: ten eerste La Fonte Musica. Precies tien jaar gele­den legde Michele Pasotti mij een vedel in han­den om deze zeer bizarre muziek te spe­len. Ik ben deze groep, met wie we de afgelopen tien jaar grootse en intense momenten beleefde, erg dankbaar. Hier is een klein frag­ment uit het mon­u­men­tale werk dat we in 2018 voltooiden, de opname van de volledi­ge Zacara da Teramo, een werk dat ons een half jaar kostte, tussen repeti­ties, con­certen en opnames.

Vervolgens een andere groep waarmee we veel te weinig con­certen doen, Le Girandole Armoniche. Het werk met Esther Crazzolara en Federica Bianchi begint vanu­it een prachtige syn­ergie die ons ertoe bracht om sinds 2012 samen te werken, het­zelfde jaar waarin ik begon te werken met La Fonte Musica, en waarin ik ook Andrea Buccarella ont­moette (er gebeurde zoveel in 2012 !), met wie ik regel­matig in duo speel. Er zijn nog geen opnames van ons tweeën beschik­baar (ze komen bin­nenko­rt 😉), maar ik wil aan deze afspeel­li­jst een stuk van zijn album Toccata” toevoe­gen. Andrea is een muzikant zoals weinig anderen, met een ongelooflijk muzikaal bewustz­i­jn dat je duidelijk kunt horen in dit stuk.

Eindelijk een opname waarin ik con­tra­bas speel. Het is een belan­grijk onderdeel van mijn oplei­d­ing geweest en ik heb veel geleerd sinds ik het rond 2014 begon te bestud­eren (en, ik moet zeggen, het is de afgelopen jaren ook belan­grijk geweest voor mijn economis­che over­lev­ing). Hier vind je een aria die ik met veel plezi­er heb opgenomen, samen met mijn vrien­den van het ensem­ble Los Elementos. - Teodoro Baù