Van 1 tot 9 augus­tus 2020 pre­sen­teert MA Festival Your Window into Early Music’, een coro­n­aproof fes­ti­val dat virtuele en live con­certen combineert. 

Voor velen van ons heeft het ven­ster de voor­bi­je maan­den een belan­grijke plaats ingenomen in het dagelijkse lev­en. Het is de plaats waar we onze fam­i­lie of buren zagen, waar we applaud­is­seer­den voor de zorgver­len­ers, of denk aan het dig­i­tale ven­ster waar we tij­dens Zoom calls met onze col­le­ga’s praatten. 
Eeuwenlang gebruik­ten kun­ste­naars al het ven­ster als sym­bool voor een por­taal tussen twee werelden. Met muziek van 1500 tot van­daag gaan musi­ci een ver­rassende dialoog aan met de archi­tec­tu­ur van Brugge en de beeldende kun­sten, van Jan Van Eyck tot Rinus Van de Velde.

Sinds 2020 nodigt MA Festival jaar­lijks een heden­daagse kun­ste­naar uit om met recent werk in dialoog te gaan met het fes­ti­valthe­ma. Rinus Van de Velde (b. 1983, Leuven) bijt de spits af en stelt twee van zijn werken ten­toon in de Kamermuziekzaal van het Concertgebouw van 1 augus­tus tot en met 30 augus­tus, als deel van het Concertgebouw Circuit. 

Omwille van Covid-19 is het sterk aanger­aden om tick­ets op voor­hand te reserveren via de web­site van Concertgebouw Brugge.
Alle info omtrent open­ing­suren en pri­jzen vin­dt u hier.

Rinus Van de Velde X MA Festival

  • Courtesy: Tim Van Laere Gallery, Antwerp