Sabine Devieilhe sopraan, Les Ambassadeurs ork­est, Alexis Kossenko artistieke lei­d­ing & traverso

Mia Speranza Adorata