Andrea Buccarella’s afspeel­li­jst op Spotify

Andrea concert 2 c Mario Leko

Bekijk de afspeel­li­jst van Andrea Buccarella op Spotify en lees meer over zijn keuze.

Graag stel ik een zeer per­soon­lijke afspeel­li­jst aan u voor, die iets vertelt over mijn muzikale tra­ject, van het prille begin van mijn muzikale stud­ies, langs de belan­grijk­ste fas­es van mijn artistieke car­rière, tot nu. Een muzikale biografie als het ware. Elk num­mer is gekozen van een ander album dat telkens een belan­grijk moment in mijn muzikale lev­en weerspiegelt.

De reis start met het bek­ende Palestrina’s motet Sicut cervus”, dat het begin van mijn muzikale stud­ies rep­re­sen­teert, toen ik als kind zong als sopraan in de Sixtijnse Kapel. Het is een stuk waar ik erg van hou sinds de eerste keer dat ik het hoorde en dat ik hon­der­den keren heb gezon­gen in de Sint-Pietersbasiliek. Daarna, ger­aakt door Bachs orgel­muziek, begon ik aan een oplei­d­ing orgel en kreeg ik de kans om Daniel Matrone te ont­moeten, orgel­spel­er en com­pon­ist met wie ik hoofdza­ke­lijk impro­visatie en het roman­tis­che en eigen­ti­jdse reper­toire bestudeerde. Hij was een van de meest cru­ciale en belan­grijke fig­uren tij­dens mijn oplei­d­ing en ik ben hem hier zeer dankbaar voor. 

Het stuk dat ik gekozen heb is een opname van zijn com­posi­ties, gespeeld door hem zelf en geïn­spireerd door de ver­schil­lende peri­odes en muziek­sti­jlen heen, van de Middeleeuwen tot de tegen­wo­ordi­ge tijd. 

Met de ensem­bles Concerto Romano en Musica Aniqua Latina had ik mijn eerste ervar­ing in het genre van de Barokmuziek, wat ervoor zorgde dat ik inter­esse kreeg in de klavec­im­bel en in de studie van bas­so con­tin­uo. Met hen maak­te ik ook mijn eerste opnames, waar­van ik enkele num­mers voors­tel in de lijst, van pop­u­laire tot heilige muziek en van de late Renaissance tot de rijpere’ Barok. 

Na deze ervarin­gen begon ik het Abchordis Ensemble te lei­den, waar­voor ik een diep­gaand onder­zoek startte, op zoek naar muzikale meester­w­erken uit het verleden die nog niet wer­den gespeeld in de heden­daagse tijd, met spe­ciale aan­dacht voor het religieuze reper­toire uit 18e-eeuws Italië. Naast het lei­den van het ensem­ble ging ik verder met mijn stud­ies klavec­im­bel samen met Enrico Baiano en lat­er met Andrea Marcon, met wie ik ook mijn eerste ervar­ing in de pro­duc­tie van Opera had met Handel’s Il Parnasso in fes­ta” en Alcina”.

Uiteindelijk ging mijn droom in vervulling en kon ik een solo album opne­men, waar­van ik graag J.S. Bach’s Toccata BWV 912 voors­tel. Ik heb telkens slechts één num­mer van elk album gekozen, maar uit­er­aard raad ik het volledi­ge album aan.