Tom Goossens’ afspeel­li­jst op Spotify

Geniet dan het hele jaar door van de mooiste oude muziek via de afspeel­li­jsten van MA Festival op Spotify. Maandelijks pre­sen­teren wij voor u een afspeel­li­jst met bek­endere muziek en nieuwe ont­dekkin­gen. Deze wor­den voor u ges­e­lecteerd door musi­ci of spe­cial­is­ten uit de MA Familie.

De afspeel­li­jst van juli werd samengesteld door nie­mand min­der dan Tom Goossens, de jonge regis­seur van DEDAPONTETRILOGIE die op 10 augus­tus op MA Festival zal spe­len.

MA Festival vroeg me om een lijst samen te stellen van mijn favori­ete spo­ti­fy­tracks die een link hebben met barokmuziek. Omdat mijn DESCHONECOMPANIE op MA Festival te gast is met de the­atrale voorstelling Così, liet ik me bij mijn keuze lei­den door het cri­teri­um the­atrale kracht’. Ik koos voor 14 muziek­stukken, daterend van Shakespeares tijd tot die van Ane Brun, van­daag. Het is muziek die me niet meer losli­et vanaf het eerste moment dat ik ze hoorde en die vaak een bij­zon­dere the­atrale sit­u­atie verk­lankt: een minnares van Jupiter die zichzelf bewon­dert in een magis­che spiegel die haar knap­per doet lijken, of twee verklede man­nen die wor­den voorgesteld aan een kamer­meid. Andere aria’s sla­gen er dan weer in om meer herken­bare gevoe­lens over te bren­gen, waar ik als luis­ter­aar troost uit put. In een hobo-con­cer­to doet com­pon­ist Marcello dat zelfs zon­der woor­den.
Zelf houd ik het meest van Mozarts laat­ste opera’s, maar bij zijn jonge werk geni­et ik enorm van best of both worlds’: zijn eerste stap­pen in het clas­si­cisme, gecom­bi­neerd met wat hij meenam uit de barokmuziek. Ik selecteerde een aria uit zijn vroege opera Mitridate die een opmerke­lijke stap zet richt­ing veel lat­ere ari­a’s zoals Smanie impla­ca­bile uit Così fan tutte en D’Oreste, d’Ajace uit Idomineo.
Ter ver­maak kleurde ik nog wat meer buiten de tijd­sli­jn­t­jes van de barok, van de Noorse singer-song­writer Ane Brun die Monteverdi zingt, tot een ver­rassende aria van een Rossini die heimwee lijkt te hebben naar de barok, en een verd­waalde Puccinimelodie in een num­mer van de Amerikaanse jazz-zan­geres Della Reese.” — Tom Goossens

Beluister hier de afspeellijst.