Al van kinds­been af koester ik een bij­zon­dere liefde voor de muziek van Corelli en Italiaanse muziek uit de jaren 1700. Dat staat helaas haaks op de afwezigheid van de vio­la da gam­ba bin­nen dit reper­toire. Ik heb dan ook vaak muziek voor viool, fluit en cel­lo van o.a. Corelli bew­erkt voor mijn instru­ment, lang voor ik wist dat dit een his­torische prak­tijk was. In 1700 wer­den zijn 12 viool­sonates op. V een toon­beeld van stilis­tis­che per­fec­tie. De tran­scrip­ties die ik hier voors­tel zijn per­soon­lijk en geïn­spireerd door twee andere tran­scrip­ties voor vio­la da gam­ba. Zo’n tran­scrip­tie is net als een panora­ma dat je gewend bent vanu­it een bepaalde hoek te bek­ijken, maar dat je voor het eerst vanu­it een nieuw gezicht­spunt ziet: som­mige details veran­deren of gaan ver­loren, maar som­mige nieuwe wor­den gevon­den.” — Teodoro Baù

Corelli reworked - SOLD OUT

Italiaanse grandeur en elegantie

€18
  • laureate
  • young artists
  • virtuosity
  • musical friendship
Koop Tickets
  • Viola da gamba: Teodoro Baù (IT)
  • Klavecimbel: Andrea Buccarella (IT)