De ars sub­til­ior is de sound­track van de late 14e en vroege 15e eeuw. In die peri­ode ont­popte de prille muziekno­tatie zich tot een sys­teem met schi­jn­baar gren­zeloze mogelijkhe­den. Vooral op rit­misch vlak ging een nieuwe wereld open. In Frankrijk en Italië stond een ware avant-garde op, met com­pon­is­ten als Johannes Ciconia en Bartolino da Padova. Hun exper­i­mentele muziek gon­st van com­plexe ritmes en zin­nelijke melodieën als werve­lende rook­slierten. Ook puzzel­canons en andere muzikale raad­sels getu­igen van het exper­i­ment dat toen hoogtij vierde. Michele Pasotti en zijn ensem­ble La Fonte Musica zijn gespe­cialiseerd in laat­mid­deleeuws reper­toire. Hun glasheldere klank is een zegen in deze maniëris­tis­che muziek vol fonke­lend detail.

Puisque je suis fumeux

Ars subtilior madness

  • Muzikale leiding & luit: Michele Pasotti (IT)
  • Ensemble: La Fonte Musica (IT)