Tickets

De algemene tick­etverkoop start op maandag 29 april 2024 om 10u. 

Tickets bestellen kan op drie ver­schil­lende manieren:

1. Online

U kunt uw tick­ets zelf zoeken, selecteren en betal­en via de web­site.

Opgelet! Indien u tick­ets koopt voor meer dan vijf ver­schil­lende voorstellin­gen en uw 10% kort­ing wil ont­van­gen, dient u een keuze abon­nement aan te kopen.

2. Balie In & Uit


U gaat naar het kan­toor van In & Uit op t Zand (naast Concertgebouw Café) en kiest, bestelt en betaalt daar uw tick­ets aan de balie. Dit kan op vanaf maandag 29 april 2024 vanaf 10u. In&Uit is dagelijks open van 10.00 tot 13.00 en van 14.00 tot 17.00. Op zondag is In&Uit enkel open in de voormid­dag.

3. Telefonisch via In & Uit


U belt naar In&Uit en kiest en bestelt uw tick­ets tele­fonisch. Daarna kri­jgt u een link met een ver­zoek tot betal­ing of kunt u een over­schri­jv­ing doen. In&Uit is tele­fonisch bereik­baar van maandag t.e.m. vri­jdag van 14.00 tot 17.00. Bellen kan op het num­mer +32 78 15 20 20.


Indien u nog vra­gen heeft, twi­jfel dan niet om con­tact op te nemen met ons. Dit kan via een mailt­je aan silke@​mafestival.​be of tele­fonisch op 050 33 22 83.

Tarieven

  • Bent u jonger dan 35 jaar, dan geni­et u van 50% kort­ing op tickets
  • Vanaf 5 ver­schil­lende con­certen, kri­jgt u 10% kort­ing op tickets
  • Vrienden ont­van­gen 15% kort­ing op tick­ets in cat­e­gorie 1
  • Groepen vanaf 15 per­so­n­en ont­van­gen 15% kort­ing per tick­et voor éénzelfde voorstelling. Gelieve hier­voor con­tact op te nemen met silke@​mafestival.​be

Algemene voor­waar­den

  • De reser­vatiekost is inbe­grepen in de ticketprijs.
  • Kortingen zijn niet cumuleerbaar.
  • Verkochte tick­ets kun­nen niet geruild noch terug­be­taald wor­den mits uit­zon­derin­gen (zie Terugbetaling’).
  • Alle info omtrent tick­ets en tarieven vin­dt u terug op www​.mafes​ti​val​.be

MA Festival 2024 zal plaatsvin­den van 2 t.e.m. 11 augus­tus 2024