Festival van Vlaanderen

Het schit­terende archi­tec­turaal erf­goed van Vlaanderen biedt bij­zon­der veel mogelijkhe­den als infra­struc­tu­ur voor muzikale even­e­menten. Al meer dan vijf decen­nia lang gri­jpt het Festival van Vlaanderen dit gegeven aan om jong en oud warm te mak­en voor klassieke muziek.

Door jonge, Vlaamse kun­ste­naars te onder­s­te­unen en aan de spits te staan van vernieuwende trends, draagt de organ­isatie bij tot de cul­turele uit­stral­ing van Vlaanderen. Acht fes­ti­vals met inter­na­tionale uit­stral­ing (in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Kortrijk, Limburg, Mechelen en Vlaams-Brabant) bouwen op vol­strekt eigen­zin­nige wijze hun eigen activiteit­en uit. Met regionale accen­ten wordt zo het volledi­ge klassieke reper­toire van de Middeleeuwen tot heden over­span­nen, met uit­stap­pen naar tra­di­tionele wereldmuziek.

Gebundeld betekent dit een hoogstaand con­cer­taan­bod van meer dan 550 voorstellin­gen en edu­catieve pro­jecten in meer dan 80 ste­den en gemeen­ten: een artistieke, toeris­tis­che en economis­che impuls van for­maat. Bezoekers uit bin­nen- en buiten­land kun­nen de activiteit­en van het Festival van Vlaanderen ont­dekken. Het uit­zon­der­lijk rijke aan­bod biedt voor elk wat wils!

www​.fes​ti​val​.be