MA Academy

Ook dit jaar biedt MA Festival jonge muzikan­ten de kans om op het grote podi­um van Concertgebouw Brugge het beste van zichzelf te geven. Een groep van 24 jonge arti­esten wordt tij­dens MA Festival uitgen­odigd in Brugge. Gecoacht door muzikan­ten van Il Gardellino en B’Rock en onder lei­d­ing van Peter Whelan trekken de muzikan­ten van MA Academy hun danc­ing shoes aan voor een pro­gram­ma dat volledig draait om barokke suites. Na vier dagen vol repeti­ties en work­shops, betre­den de opkomende muzikan­ten het podi­um van de grote zaal.

Deelnemen? Lees alles over het selec­tiepro­ces in het reglement.

Is deel­ne­men niets voor jou? Dan kan je ook gewoon komen geni­eten van het MA Academy Concert op maandag 5 augus­tus. De algemene tick­etverkoop start op maandag 29 april 2024.

EN SUITE

Dansen met Bach als gids

  • Peter Whelan IR muzikale lei­d­ing
  • MA Academy ork­est
  • ma-mo 05.08.2024
  • 20.00 | Concertgebouw Brugge, Concertzaal
  • 31 | €21
  • 19.00 | Inleiding in de Kamermuziekzaal

Het wordt moeil­ijk stilzit­ten tij­dens het con­cert van MA Academy. Met de vierde suite van Johann Sebastian Bach als lei­draad mak­en onze jonge muzikan­ten een rondedans door het Europa van de 18e eeuw. De suite, ontstaan en gedanst aan het hof en nadi­en vereeuwigd als con­cert­genre, is de kwintessens van beweg­ing in de muziek. Hoe ver­houden Johann Sebastian Bach, John Locke, Johann Friedrich Fasch en Evaristo Felice Dall’Abaco zich tot elka­ar in de tol­lende beweg­in­gen van een suite? Duitsland, Engeland, Frankrijk en Italië? We ont­dekken het samen met hen.

Met muziek van Johann Sebastian Bach (16851750), John Locke (16321704), Johann Friedrich Fasch (16881758) & Evaristo Felice Dall’Abaco (16751742)

Coproductie met Concertgebouw Brugge, Il Gardellino & B’Rock Orchestra

Tijdens MA Academy 2024 zal Peter Whelan de muzikale lei­d­ing op zich nemen. Whelan behoort tot de meest veelz­i­jdi­ge verte­gen­wo­ordi­gers van de his­torische uitvo­er­ing­sprak­tijk van zijn gen­er­atie. Hij heeft een opmerke­lijke car­rière als diri­gent, toet­senist en solofagot­tist, is artistiek directeur van Irish Baroque Orchestra en oprich­t­end artistiek directeur van Ensemble Marsyas.
Als diri­gent heeft Whelan een bij­zon­dere passie voor het verken­nen en pro­moten van barokmuziek die lange tijd ver­waar­loosd werd.

Academy